Algemene voorwaarden & Privacy beleid

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en privacy beleid zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen; de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie; hierna te noemen “de Trouwambtenaar” . Cliënt; iedere natuurlijke persoon die met de Trouwambtenaar een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten; hierna te noemen “de Cliënt”. Overeenkomst; elke aanbieding van de Trouwambtenaar aanvaard door de Cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door de Cliënt aan de Trouwambtenaar en door deze laatste aanvaard; hierna te noemen “de Overeenkomst”. Diensten; in het kader van de Overeenkomst tussen de Trouwambtenaar en de Cliënt verrichte werkzaamheden door de Trouwambtenaar. Totstandkoming van de overeenkomst Een overeenkomst tussen de Cliënt en de Trouwambtenaar komt tot stand na akkoordverklaring per email, schriftelijke ondertekening door de Cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling is ontvangen, met het betalen van de aanbetaling gaat de Cliënt tevens akkoord met de opgestelde algemene voorwaarden van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. Honorering en betaling De door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis-, verblijfs- en parkeerkosten in Nederland. Het tarief voor trouwen en|of ceremonies in het buitenland zal per land verschillen, hierdoor zal er voor een plechtigheid in het buitenland een offerte op maat gemaakt worden. Ten alle tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges|kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief. Alle betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de (trouw)ceremonie te worden voldaan op de door de Trouwambtenaar aangewezen bankrekening. Indien de Cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan de Trouwambtenaar vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. De Cliënt is aan Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen de vordering aan derden uit handen geeft. Schadevergoeding De Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen zijn verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld staking, transportmoeilijkheden, files, omleidingen, ongeval, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging. Uiteraard zoveel mogelijk in overleg met de Cliënt. Aansprakelijkheid Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de Cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. De door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen en de Cliënt (incl. BTW). Aan de door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen informele akten voor een ceremonieel huwelijk of ceremonie kunnen geen rechten worden ontleend. Annulering In geval van annulering van de opdracht door de Cliënt brengt Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen de volgende kosten in rekening: Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie zijn er geen andere kosten verschuldigd dan het bedrag van de aanbetaling. Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan. Ontbinding De Overeenkomst eindigt met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: Verplaatsing van de trouwlocatie en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft. In geval de Cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft. De Cliënt surcèance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd. De Cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd. Overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand | trouwambtenaar van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. Ziekte van de buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand | trouwambtenaar van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen op de dag waarop de huwelijksvoltrekking | ceremonie zal plaatsvinden.

Privacy beleid

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt de Trouwambtenaar de navolgende gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, (mobiele)telefoonnummer, e-mailadres en gegevens omtrent het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De verstrekte gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden en zullen binnen een beveiligde omgeving bewaard worden en zullen niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden worden verstrekt. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dient de Trouwambtenaar de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. Alle informatie die door de Cliënt wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de Trouwambtenaar en haar medewerkers. Vindplaats en wijziging voorwaarden en privacy beleid Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website www.trouwambtenaar- ronaldnieuwenhuizen.nl Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie die gold tentijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Trouwambtenaar. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en privacy beleid is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl
Wettelijk huwelijk - Ceremonieel huwelijk - Spiritueel ritueel huwelijk - Wie is Ronald Nieuwenhuizen - Faq © 2019 Spiritueel Trouwambtenaar Ronald Nieuwenhuizen - www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl - voorwaarden - email - 06 17 08 08 33
Trouwambtenaar
& Ceremonie Spreker

Algemene voorwaarden &

Privacy beleid

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en privacy beleid zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen; de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie; hierna te noemen “de Trouwambtenaar” . Cliënt; iedere natuurlijke persoon die met de Trouwambtenaar een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten; hierna te noemen “de Cliënt”. Overeenkomst; elke aanbieding van de Trouwambtenaar aanvaard door de Cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door de Cliënt aan de Trouwambtenaar en door deze laatste aanvaard; hierna te noemen “de Overeenkomst”. Diensten; in het kader van de Overeenkomst tussen de Trouwambtenaar en de Cliënt verrichte werkzaamheden door de Trouwambtenaar. Totstandkoming van de overeenkomst Een overeenkomst tussen de Cliënt en de Trouwambtenaar komt tot stand na akkoordverklaring per email, schriftelijke ondertekening door de Cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling is ontvangen, met het betalen van de aanbetaling gaat de Cliënt tevens akkoord met de opgestelde algemene voorwaarden van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. Honorering en betaling De door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis-, verblijfs- en parkeerkosten in Nederland. Het tarief voor trouwen en|of ceremonies in het buitenland zal per land verschillen, hierdoor zal er voor een plechtigheid in het buitenland een offerte op maat gemaakt worden. Ten alle tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges|kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief. Alle betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de (trouw)ceremonie te worden voldaan op de door de Trouwambtenaar aangewezen bankrekening. Indien de Cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan de Trouwambtenaar vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. De Cliënt is aan Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen de vordering aan derden uit handen geeft. Schadevergoeding De Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen zijn verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld staking, transportmoeilijkheden, files, omleidingen, ongeval, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging. Uiteraard zoveel mogelijk in overleg met de Cliënt. Aansprakelijkheid Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de Cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. De door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen en de Cliënt (incl. BTW). Aan de door Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen informele akten voor een ceremonieel huwelijk of ceremonie kunnen geen rechten worden ontleend. Annulering In geval van annulering van de opdracht door de Cliënt brengt Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen de volgende kosten in rekening: Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie zijn er geen andere kosten verschuldigd dan het bedrag van de aanbetaling. Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan. Ontbinding De Overeenkomst eindigt met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: Verplaatsing van de trouwlocatie en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft. In geval de Cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft. De Cliënt surcèance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd. De Cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd. Overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand | trouwambtenaar van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen. Ziekte van de buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand | trouwambtenaar van Trouwambtenaar & Ceremonie Spreker Ronald Nieuwenhuizen op de dag waarop de huwelijksvoltrekking | ceremonie zal plaatsvinden.

Privacy beleid

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt de Trouwambtenaar de navolgende gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, (mobiele)telefoonnummer, e-mailadres en gegevens omtrent het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De verstrekte gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden en zullen binnen een beveiligde omgeving bewaard worden en zullen niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden worden verstrekt. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dient de Trouwambtenaar de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. Alle informatie die door de Cliënt wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de Trouwambtenaar en haar medewerkers. Vindplaats en wijziging voorwaarden en privacy beleid Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie die gold tentijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Trouwambtenaar. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en privacy beleid is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl
Wettelijk huwelijk - Ceremonieel huwelijk - Spiritueel ritueel huwelijk - Wie is Ronald Nieuwenhuizen - Faq © 2019 Spiritueel Trouwambtenaar Ronald Nieuwenhuizen - www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl - voorwaarden - email mob 06 17 08 08 33
Trouwambtenaar
& Ceremonie Spreker
Ronald Nieuwenhuizen | www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl
Ceremonieel Huwelijk | www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl Handfasting | Spiritueel Ritueel Ceremonieel Huwelijk | www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl Wettelijk Huwelijk | www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl Ceremoniéle Herbevestiging en Jubilea | www.trouwambtenaar-ronaldnieuwenhuizen.nl